doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Ochrana verejného záujmu a legitímne očakávania/precedensy – ako základné pravidlá správneho konania (teória a prax)

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Aktuálne otázky k zániku krátkodobého nájmu bytu

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A
Účinky dohôd uzavretých v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v právnom poriadku Európskej únie

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Sloboda prejavu v kontexte ochrany súdnej moci

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Správne delikty a správne trestanie v kontexte zásady „nullum crimen sine lege“, „nemo tenetur se ipsum accusare“ a zásady legitímnych očakávaní