Ročník VI., číslo 1, 2023

PRIPRAVUJEME

príspevky je potrebné odovzdať do 15.4.2023 na adresu:
doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
tajomníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

viac pozri : Pokyny pre autorov