Ctení kolegovia, vážení čitatelia,
Paneurópska vysoká škola v súčinnosti s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy začala v roku 2018 s vydávaním nového vedeckého časopisu s názvom „Paneurópske právnické listy“. Nadviazali sme tak na tradíciu vydávania vedeckého časopisu našou inštitúciou – pôvodne pod názvom Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae.
V súlade s koncepciou, ktorú sme si stanovili, budú Paneurópske právnické listy vychádzať elektronicky a budú publikované na webstránkach www.paneuropskepravnickelisty.sk, t.j. na stránkach, na ktorých sa práve nachádzate.
Pre tento krok sme sa rozhodli z relatívne jednoduchého dôvodu. Snahou redakčnej rady Paneurópskych právnických listov – a v konečnom dôsledku aj snahou autorov samotných príspevkov – je, resp. mala by byť, čo najvyššia čítanosť ich autorských výstupov. Hoci tlačená podoba časopisov zrejme z akademického prostredia úplne nevymizne nikdy, nie sú asi žiadne pochybnosti o tom, že tak ako väčšia časť „reálneho“ života nás všetkých, aj tá akademická sa už presunula a čoraz viac sa presúva do virtuálneho prostredia. Nepochybne má tento fenomén veľa nevýhod, ale aj výhod. Jedným takýmto benefitom je práve to, že štúdie a články, ktoré v Paneurópskych právnických listoch budú vychádzať, budú čitateľom k dispozícii non-stop. Prístup k nim nebude viazaný na žiadnu registráciu a rovnako – práve z dôvodu, že nie je potrebná práca s hmotným nosičom (napr. samotný tlačený časopis), zjednoduší sa nielen práca s textom, ale aj práca s obsahom časopisu (napr. elektronické vyhľadávanie cez kľúčové pojmy a pod.). Pre elektronickú formu vydávania sme sa rozhodli aj preto, aby sa stránka www.paneuropskepravnickelisty.sk časom mohla stať nielen miestom zverejňovania jednotlivých čísiel časopisu, ale aby sa mohla stať full-textovou digitálnou knižnicou, ktorá bude bezplatne dostupná všetkým.
Paneurópske právnické listy by preto mali byť nielen miestom zdieľania vedomostí a informácií, ale aj spúšťačom odborných diskusií, platformou pre riešenie právnych problémov, hľadania odpovedí na nezodpovedané otázky. So zámerom naplniť tento cieľ, hoci sa jedná o vedecký časopis, poskytuje sa v ňom priestor aj na publikovanie odborných článkov a diskusných stimulov. Všetky tri skupiny publikačných výstupov sú pritom štrukturálne publikované osobitne, pričom ten-ktorý výstup sa do konkrétnej kategórie zaraďuje na základe recenzného posúdenia. Všetky príspevky prechádzajú anonymným recenzným posúdením. Autor sa meno recenzentov jeho/jej príspevku dozvedá až z publikovanej verzie časopisu (ak bol príspevok publikovaný – na základe odporúčacieho stanoviska recenzentov).
Tematické zameranie časopisu tvorí právo, právne vedy a medzinárodné vzťahy. Redakčná rada prijíma príspevky najmä v slovenskom jazyku, českom jazyku a v jazyku anglickom. Časopis vychádza dvakrát ročne, pričom administratívne jeho fungovania zabezpečuje tajomník redakčnej rady, ktorý zabezpečuje aj komunikáciu s autormi a recenzentmi.
V súlade so slovami Charlesa C. Coltona, ktorý raz vyslovil myšlienku: „Takmer za všetky naše súčasné znalosti vďačíme nie tým, ktorí s nami súhlasili, ale tým, ktorých názory sa od tých našich líšili.“, budú Paneurópske právnické listy poskytovať priestor aj pre alternatívne právne teórie a úvahy, ktoré sa v určitom zmysle od tých – zaužívaných – líšia. Sme totiž presvedčení o tom, že k tomu, aby veda dokázala plniť svoj skutočný účel a nebyť len „vedou pre vedu“, musí existujúci stav vedomostí a znalostí neustále zdokonaľovať, spochybňovať alebo rozširovať. Veríme, že jednou zložkou mozaiky pri napĺňaní týchto cieľov vedy bude aj vedecký časopis Paneurópskej vysokej školy – Paneurópske právnické listy.

           prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
predseda redakčnej rady – Paneurópske právnické listy