Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí autori a čitatelia,

po roku prevažne negatívnych správ a sledovaní čísiel o počte pozitívnych, hospitalizovaných či počte úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 mi dovoľte pridať sa k tým, ktorí prinášajú dobré správy. Dobré správy o tom, že napriek celosvetovej pandémii sa mnohým ľuďom navzdory ťažkým okolnostiam darí prekonávať výzvy a mnohé ťažkosti aktuálnej doby a aktívne pristupujú k „Publish or perish!“, aforizmu, ktorý v akademickej oblasti podporuje publikačné výstupy, inak – ako je známe – človek vedecky hynie.

V prípade Paneurópskych právnických listov je naozaj možné skonštatovať, že po možno kvantitatívne menej produktívnom období prišla doba aktívneho akademického pôsobenia, ktorá sa prejavuje aj v odbornej spisbe. Výsledkom je vydanie nášho vedeckého časopisu, ktorého ďalšie číslo je bohato zastúpené vedeckými štúdiami, odbornými článkami, ale aj diskusnými stimulmi. Každý z publikačných výstupov má potenciál rozprúdiť vedeckú diskusiu, čo je jeden z cieľov vydávania tohto odborného periodika.

Osobitne mladší predstavitelia akademickej obce sa možno niekedy zamýšľajú nad tým, aký zmysel má ich odborná tvorba. Po nedávnom intenzívnom skúmaní metodológie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky si dovolím skonštatovať, že veľký. Treba vytrvať a možno o pár rokov aj na Vaše dielo (a vôbec sa nemusí týkať iba tvorby v oblasti ústavného práva) bude Ústavný súd Slovenskej republiky odkazovať vo svojom rozhodnutí. Ako to zaznelo aj v jednom stanovísk sudcu tohto súdu, previazanosť súdnej a bádateľskej autority posilňuje legitimitu prijatých súdnych rozhodnutí.[1]

Toto číslo Paneurópskych právnických listov vychádza v období, keď sa postupne uvoľňujú protipandemické opatrenia, ktoré zasiahli aj do úpravy režimu štátnych hraníc. Akademické bádanie a jeho výstupy, naopak, nemajú hranice. Jediné, čo je treba rešpektovať, je odborná integrita pri zachovávaní vedeckých postupov. Tie nám, navyše, pomáhajú ešte efektívnejšie využiť on-line svet, ktorého možnosti sme objavili práve v čase pandémie. Prajem nám všetkým, aby sme mali vždy otvorené hranice vedeckého skúmania a publikovania jeho výstupov. Nech sme zdraví, nech sa nám dobre báda a nech sa nám dobre píše!

V Bratislave dňa 15. júna 2021

                                                           doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

[1] Stanovisko k PL. ÚS 21/2014.