Ročník III., číslo 2, 2020

PRIPRAVUJEME

príspevky je potrebné odovzdať do 15.10.2020 na adresu:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
tajomníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy
Tel.: +421 2 4820 8855
E-mail: denisa.dulakova(at)paneurouni.com

viac pozri : Pokyny pre autorov