PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Kyberstalking ako nový spoločenský fenomén

Mgr. Júlia Floreková
Návrh na určenie splátkového kalendára

JUDr. Tereza Vyoralová
Problematika zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení, způsoby a postupy

JUDr. Martin Perniš
Právne postavenie správcov konkurznej podstaty podľa zákona o správcoch

JUDr. Martin Perniš
Predaj podniku v intenciách konkurzu

JUDr. Dávid Kaščák
Základná charakteristika základných zásad trestného konania

JUDr. Stanislav Birošík
Rozhodovanie majoritného spoluvlastníka v zmysle ust. § 139 ods. 2 OZ a rozpor s dobrými mravmi

Mgr. Rebecca Lilla Hassanová
Právo ozbrojených konfliktov a environmentálne katastrofy

JUDr. Tereza Tesaříková
Trestněprávní aspekty osobnosti pachatele

JUDr. Martin Píry, PhD.
Územný plán ako verejný záujem

JUDr. Ing. Darina Králiková
Vybrané inštitúty zákonnej úpravy oddlženia fyzických osôb

JUDr. Natália Schneiderová, LLM.
Rozmach a pád Islamského štátu

JUDr. Nora Víglaská
Nemanželské spolužitie ako trend ohrozujúci inštitút manželstva