doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Zánik trestnosti správnych deliktov právnických osôb

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
O nevhodnosti poslaneckých návrhov zákonov (na príklade novely zákona o prokuratúre)

JUDr. Jaroslav Buriánek, LL.M., DiS.
Dědická smlouva v praxi

Rudolf Hahn
Rozhodné právo pre cezhraničné činnosti v EÚ

dr. István Horváth
Public Service Management within the Specific Field of Archives

JUDr. Bc. Štěpán Kořínek
Trestný čin „Organizovanie zápasov zvierat“ v právním řádu Slovenské republiky a jeho okolnosti v československém kontextu

JUDr. Dalibor Vyhnálik
Nadmerná procesná aktivita súdu pri zisťovaní skutkového stavu v konaniach podľa Civilného sporového poriadku v kontexte porušenia práva „na rovnosť zbraní“ a kontradiktórnosť konania

JUDr. Ingrid Zajacová, LL.M
Zverenecký fond a jeho špecifické postavenie v právnom poriadku Českej republiky