O časopise

Názov časopisu: Paneurópske právnické listy
ISSN: 2644-450X (pre online: www.paneuropskepravnickelisty.sk )
Periodicita vydávania časopisu: dvakrát ročne
Vydavateľ: Paneurópska vysoká škola n.o., sídlo: Tomášikova 20, 820 09 Bratislava, IČO: 36 077 429

Redakčnú radu časopisu tvoria: predseda redakčnej rady, tajomník redakčnej rady a ďalší členovia redakčnej rady: pozri Redakčná rada

Editori:

JUDr. Erika Dubajová Javúreková (editorka)

JUDr. Ingrid Zajacová, LL.M. (editorka)