O časopise

Názov časopisu: Paneurópske právnické listy
ISSN: 2644-450X (pre online: www.paneuropskepravnickelisty.sk )
Periodicita vydávania časopisu: dvakrát ročne
Vydavateľ: Paneurópska vysoká škola n.o., sídlo: Tomášikova 20, 820 09 Bratislava, IČO: 36 077 429

Redakčná rada časopisu: pozri Redakčná rada

Redaktori – editori:
prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. (predseda redakčnej rady časopisu)
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. (tajomníčka redakčnej rady časopisu)
Mgr. et Mgr. Oľga Jausch, LL.M. (editorka časopisu)