doc. JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.
Vznik, fungovanie a rozhodovacia činnosť Ústavného súdu ČSFR

JUDr. Sylvia Tiryaki, PhD.
Klimatický utečenec, klimatický migrant, či vnútorný vysídlenec?

JUDr. Dalibor Vyhnálik, PhD.
Povinnosť súdu rešpektovať procesnú situáciu pri vydávaní kontumačného rozsudku

JUDr. Mgr. Veronika Nováková
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti: rozkol mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce

JUDr. Dušan Lovich
Zmenšená príčetnosť a jej vplyv na ukladanie trestnoprávnych sankcií

Mgr. Bronislava Vinerová
Trestný čin nebezpečného prenasledovania vo svetle novely Trestného zákona

Ádám Pál
Právo národnostných menšín na účinnú účasť na verejných záležitostiach podľa Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín