JUDr. Peter Csicsay, LL.M.
Alternatívne riešenie sporov prostredníctvom mediácie a rozhodcovského konania

JUDr. Lucia Filagová, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD.
Záložné právo k nehnuteľnosti ako zabezpečovacie opatrenie súdu v katastrálnej praxi

JUDr. Hana Jandová
Výjimky z časově neomezeného práva spoluvlastníka na likvidaci spoluvlastnického vztahu v českém právním řádu

Mgr. Veronika Nováková
Aspekty odškodňování nemajetkové újmy způsobené nezákonným trestním stíháním se zaměřením na mimosoudní postup Ministerstva spravedlnosti ČR

JUDr. Dalibor Vyhnálik, PhD.
Procesná zodpovednosť strany za výsledok sporu a povinnosti súdu v odvolacom konaní podľa ustanovení Civilného sporového poriadku

JUDr. Mgr. Peter Bednár
Vybrané otázky spotrebiteľskej zmluvy

JUDr. Erika Dubajová Javúreková, JUDr. et Bc. Radovan Konečný, MBA
Doména .sk & doména .eu