prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Dotváranie práva na náhradu nemajetkovej ujmy tretím osobám v judikatúre (prevažne českých) súdov

Prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Ochrana informácií prostriedkami trestného práva procesného

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Neplatnosť právnych úkonov – jej slabé miesta a perspektívy

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.
Právne obyčaje a kultúra Rómov

JUDr. Karol Čopák LL.M
Povinnosť obvineného strpieť úkony na zistenie jeho totožnosti