JUDr. Dalibor Vyhnálik

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s osobitným zreteľom na zákonné kritéria a kritériá, ktoré prináša súdna prax

Povinnosť sporovej strany uvádzať pravdivé tvrdenia a právne následky porušenia povinnosti tvrdenia v konaniach podľa CSP

Nadmerná procesná aktivita súdu pri zisťovaní skutkového stavu v konaniach podľa Civilného sporového poriadku v kontexte porušenia práva „na rovnosť zbraní“ a kontradiktórnosť konania

Primeraná náhrada za neužívanie svojho (spolu)vlastníctva

Doktrinálne a judikatúrne závery pri výklade pojmu vymáhateľná pohľadávka v konaní o odporovateľnosti právnych úkonov

Procesná zodpovednosť strany za výsledok sporu a povinnosti súdu v odvolacom konaní podľa ustanovení Civilného sporového poriadku

Kontumačný rozsudok ako obligatórny procesný úkon súdu