Zahraničné doklady o vzdelaní budú uznávané jednotne
Vysoké školy budú z procesu uznávania vzdelania vyňaté

Bc. Soňa Ondrišíková, Mgr. et Mgr. Marián Hutter

 

Proces uznávania zhody dosiahnutého vzdelania sa predĺži na jeden mesiac

Národná rada SR prijala, na jednom zo svojich posledných riadnych zasadnutí pred parlamentnými voľbami v roku 2020, okrem iného, aj dôležitú novelu zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej aj len ako „Zákon“), ktorú následne podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

S účinnosťou od 01. januára 2020 preto nastanú v procese uznávania dosiahnutého vzdelania v zahraničí podstatné zmeny. Ich cieľom je procesné spresnenie niektorých aspektov systému uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií na základe doterajších poznatkov z aplikácie Zákona v praxi. Novelou sa zároveň vyhovuje vzneseným výhradám Komisie ohľadom korektnej transpozície smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní  odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI).

Prijatá zmena sa dotkne hlavne orgánov oprávnených rozhodovať v konaní o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní. Oproti súčasnej úprave, ktorá túto právomoc zveruje každej vysokoškolskej inštitúcii, ktorá poskytuje obdobný študijný program a okresnému úradu v sídle kraja sa táto kompetencia odoberá práve vysokým školám. Dôvodom tohto kroku bola podľa predkladateľa novely „častá nejednotnosť postupu na rozdielnych vysokých školách a nadmierna administratívna záťaž“.

Kompetencia rozhodovať v konaní o uznaní rovnocennosti bude novelou zverená sčasti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj len ako „Ministerstvo“) a sčasti bude ponechaná príslušným okresným úradom. Na Ministerstvo sa začnú obracať všetci žiadatelia o uznanie rovnocennosti vysokoškolských diplomov, vysvedčení o štátnych skúškach a dokladoch o udelených akademických tituloch. Okresné úrady v sídle kraja budú aj naďalej príslušné pre rozhodovanie vo veciach rovnosti vysvedčení o maturitnej skúške, záverečnej skúške, vysvedčenia s doložkou a profesijných dokladov.  

Z dôvodu koncentrácie procesu uznávania rovnocennosti zo všetkých vysokoškolských inštitúcií len na Ministerstvo, došlo novelou aj k predĺženiu lehoty rozhodovania o  žiadostiach. Súčasná pätnásť dňová lehota bola predĺžená na jeden mesiac. Žiadosti musia obsahovať okrem všeobecných náležitostí najmä názov a adresu vzdelávajúcej inštitúcie, ktorá zahraničný doklad vydala a rok jeho vydania. Prílohou žiadosti musí byť osvedčená kópia posudzovaného zahraničného dokladu o dosiahnutom vzdelaní spolu s jeho úradným prekladom v slovenskom jazyku. Za podanie žiadosti je žiadateľ povinný uhradiť správny poplatok vo výške 5,- EUR v prípade uznávania dokladov vydaných v členských štátoch Európskej Únie a v štátoch, s ktorými má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelávaní, v ostatných prípadoch sa poplatok zvyšuje až na 30,- EUR.

Novelou sa ďalej zjednotil a upravil postup v prípade uznávania dokladov a nadobudnutej praxe pre žiadateľov z odborov zubné lekárstvo, veterinárna medicínaarchitektúra, a to s ohľadom na podporu voľného pohybu osôb ako jedného zo štyroch hlavných slobôd garantovaných Európskou úniou.