Ročník V., číslo 2, 2022

PRIPRAVUJEME

príspevky je potrebné odovzdať do 15.10.2022 na adresu:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
tajomníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

viac pozri : Pokyny pre autorov