Ročník IV., číslo 2, 2021

PRIPRAVUJEME

príspevky je potrebné odovzdať do 30.10.2021 na adresu:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
tajomníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy

E-mail: denisa.dulakova(at)paneurouni.com

viac pozri : Pokyny pre autorov