JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Informovaný súhlas vo vybraných otázkach rozhodovacej praxe

Doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
Možnosti využitia informačno-technických prostriedkov podľa Zákona o ochrane súkromia pred odpočúvaním

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty konania pred ESĽP, poradné stanoviská 

Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Pohľad na rozhodnutia českých všeobecných súdov a Ústavného súdu Českej republiky o umelom oplodnení ženy spermiami manžela po jeho smrti

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Informovaný souhlas jako nástroj vyrovnání informačního deficitu ve vztahu lékař-pacient