Pokyny pre autorov

Paneurópske právnické listy: pokyny pre autorov – prispievateľov

 1. Rukopis príspevku sa posiela v elektronickej forme vo formáte .doc, .docx, prípadne .rtf na e-mailovú adresu: ppl(at)paneurouni.com 
 2. Rozsah príspevku (1 normostrana = 1.800 znakov):
  – vedecká štúdia – min. 10, max. 20 normostrán
  – odborný článok – min. 5, max. 10 normostrán
  – diskusný stimul (postrehy z praxe/informácie/recenzie a pod.) – max. 4 normostrany
 3. Písmo: Times New Roman, veľkosť 12 (odkazy pod čiarou veľkosť 10), riadkovanie jednoduché (1,0), okraje v celom texte 2,50 cm, strany nečíslovať 
 4. Pod titulkom príspevku uviesť meno autora (autorov) a jeho (ich) pracovisko
 5. Názov príspevku musí byť krátky a výstižný; v slovenskej a anglickej verzii
 6. K príspevku napísať stručnú anotáciu (v rozsahu 3 až 5 riadkov); v slovenskej a anglickej verzii a kľúčové slová v slovenskej a anglickej verzii
 7. Text príspevku je potrebné logicky a prehľadne štruktúrovať (úvod, jednotlivé časti – prípadne ich názov, záver)
 8. Poznámky pod čiarou písať za sebou a priebežne ich číslovať; písmo: Times New Roman, veľkosť 10; pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia): napr.: Luby, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, druhé vydanie, Bratislava : IURA EDITION, spol.s r.o., 2002, ISBN (príp. ISSN), str. 59
 9. Časti textu sa môžu zvýrazňovať tučným písmom (podľa dôležitosti), latinské výrazy odporúčame písať kurzívou, napr. „vigilantibusiura scripta sunt“
 10. Na záver príspevku uviesť použité zdroje; písmo: Times New Roman, veľkosť 12; pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia): napr.: Luby, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, druhé vydanie, Bratislava : IURA EDITION, spol.s r.o., 2002, ISBN (príp. ISSN)
 11. Za vecnú stránku príspevku zodpovedá autor, ktorý zároveň garantuje, že príspevok s rovnakým alebo veľmi podobným obsahom nebol uverejnený v odbornej ani inej tlači
 12. Príspevok, ktorý nebude spracovaný v súlade s uvedenou formálnou úpravou, nebude prijatý a autor bude vyzvaný na jeho úpravu v súlade s pokynmi
 13. Redakcia si vyhradzuje právo vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do konkrétneho čísla a rubriky časopisu
 14. Časopis je recenzovaný, t. j. jednotlivé príspevky posúdia 2 recenzenti určení redakčnou radou. Zaradenie príspevku do kategórie vedecká štúdia/odborný článok/diskusný stimul navrhne recenzent vo svojom posudku; o jeho konečnom zaradení rozhodne redakčná rada
 15. Odoslaním príspevku na určenú e-mailovú adresu časopisu udeľujú súhlas s uverejnením príspevku v elektronickom formáte (na portáli časopisu), ako aj v tlačenom formáte (ak sa bude časopis vydávať v tlačenom formáte). Autori berú na vedomie, že článok sa uverejňuje bez práva autora na honorár

Predpísaný formát:

Názov príspevku v slovenskom alebo českom jazyku
Názov príspevku v anglickom jazyku

Meno a priezvisko autora s uvedením titulov
Pôsobisko autora (napr. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav súkromného práva)

Anotácia
V slovenskom alebo českom jazyku

Annotation
Text v anglickom jazyku

Kľúčové slová
V slovenskom alebo českom jazyku

Key words
Text v anglickom jazyku

(Samotný text príspevku)
Text príspevku v slovenskom alebo českom jazyku. Text treba logicky a prehľadne štruktúrovať (úvod, jednotlivé časti – prípadne ich názov, záver). Pokiaľ v texte Vášho príspevku budete označovať menšie celky nadpisom, použite rovnaké formátovanie.

Použité informačné zdroje
Uviesť použité zdroje zoradené v abecednom poradí; pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia), napr.: Luby, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, druhé vydanie, Bratislava : IURA EDITION, spol.s r.o., 2002, ISBN (príp. ISSN)


1. Luby, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, druhé vydanie, Bratislava : IURA EDITION, spol.s r.o., 2002, ISBN (príp. ISSN), str. 59

­